Muzeum čs. opevnění z let 1935–38 Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ Králíky

Jazykové verze Česká verze stránek English Version Deutsch Wersja polska

KNIHOVNA generála Mašína

Pomocná studijní knihovna a archiv s badatelnou se nachází na Velkém náměstí 367 u zřizovatele Památníku obětem internace Králíky (Muzeum čs. opevnění z let 1935-38, Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“ Králíky) v odpovídajících prostorách.

S ohledem na charakter materiálů a podmínky jsou přístupné pouze odborné veřejnosti (muzejní pracovníci, pracovníci ústavů a institucí, studenti apod.) na dožádání u ředitele Muzea. Návštěvu je nutné dohodnout předem e-mailem. Na studium materiálu neziskové nevládní organizace není právní nárok.I. Odborná knihovna, časopisy, předpisy a periodika převážně z let 1880 – současnost

Samostatné studijní fondy a sbírky podle témat:

Obecné a regionální dějiny: problematika historie a vývoje čs. samostatného státu, literatura faktu o vztazích Čechů a Němců ve 20. století, regionální historie Králicka a Orlicko-ústecka, Žamberecka, Mezilesí a přilehlých obcí obsahuje řadu periodik, memoáry, biografie, věnované diplomové práce. Množství literatury je zaměřeno na problematiku perzekuce obyvatelstva, perzekuci církví s vazbou na centralizační kláštery, koncentrační a pracovní tábory v období 1939-1945 a dále v období režimu nesvobody 1948-1989, literatura k problematice I., II. a III. československého odboje. Součástí fondu je odborná literatura vážící se k historii města Králíky a blízkého okolí a původního německého obyvatelstva, včetně literatury vztahující se ke klášteru na Hoře Matky Boží.

Vojensko-historická a odborná literatura a předpisy k dějinám obrany státu: problematika vývoje a historie armád Rakousko-Uherska, ČSR, ČSSR, ČSFR a ČR, Polska, Itálie, Maďarska, Slovenska, Německa a dalších evropských států obsahuje předpisy k civilní obraně, některá skripta a učebnice vojenských škol, memoáry, biografie vojenských osobností, encyklopedie, propagační literaturu, věnované diplomové práce různých autorů, literaturu k výstavbě čs. opevnění z let 1935-38.

Četnictvo, Sbor národní bezpečnosti, Policie a ostatní bezpečnostní sbory: odborná literatura a periodika k problematice vývoje bezpečnostních sborů ČR a jejich předchůdců, jednotlivých bezpečnostních složek obsahuje některá dobová skripta a učebnice. Zvláštní kategorii tvoří problematika vězeňství a jeho vývoje na území bývalé ČSSR a ČSR.

Finanční stráž a celnictví: obsahuje cenný samostatný soubor převážně zajímavých periodik týkajících se problematiky celnictví od roku 1848 na našem území a sboru Finanční stráže od jejího vzniku až po likvidaci v roce 1949 v rámci fungování samostatného čs. státu. Další část tvoří periodika a odborná literatura celní správy RČS, ČSSR, ČSFR a ČR v jejím postupném vývoji (např. Ústřední celní správa, Celní správa atd.). Obsahuje i memoáry a výběrovou beletrii v kategorii historie pašeráctví a podloudnictví. Ve výběru lze nalézt literaturu k problematice měny, zbožíznalectví a historie berní a daňové správy na území Čech, Moravy a Slovenska, sbírku původní celní legislativy a předpisů, mezinárodních tištěných smluv v oblasti cla a související literaturu.

Ostatní: obsahuje protektorátní literaturu 1939-1945, periodika a literaturu provenience orgánů ÚV KSČ a OV KSČ a ÚML (1953-1989), brožury ostatních politických stran, spolků a hnutí (1914 - současnost), muzeologickou literaturu a práce věnované restaurátorství, stavebnictví a zkušebnictví v návaznosti na regionální výzkum. V kategorii lze nalézt cizojazyčné slovníky, dále politologickou a další odbornou nespecifikovanou literaturu dle katalogu.II. Archiv Muzea

obsahuje pomocný spisový fond, fotografie a dvourozměrné jednotliviny pro potřebu Muzea a jeho odborné činnosti v těchto kategoriích:

Návštěva pozůstalé dcery po generálu Josefu Mašínovi paní Zdeny Mašínové v knihovně „generála Mašína“ a archivu Muzea v červenci 2011

Návštěva pozůstalé dcery po generálu Josefu Mašínovi paní Zdeny Mašínové v knihovně „generála Mašína“ a archivu Muzea v červenci 2011

Návštěva pozůstalé dcery po generálu Josefu Mašínovi paní Zdeny Mašínové v knihovně „generála Mašína“ a archivu Muzea v červenci 2011

Návštěva pozůstalé dcery po generálu Josefu Mašínovi paní Zdeny Mašínové v knihovně „generála Mašína“ a archivu Muzea v červenci 2011

KONTAKTY

Muzeum čs. opevnění
Pěchotní srub K-S 14 „U cihelny“
Králíky
Ředitel Ing. Richard M. SICHA
e-mail: rollo@centrum.cz  
e-mail muzeum: ks14muzeum@seznam.cz
Datová schránka: yhvz8vx
Bankovní spojení: ČSOB, a. s. číslo účtu: 229619776/0300

Adresa pro korespondenci:

VHK Erika Brno, z.s.
Sekce K-S 14 Králíky
Viniční 136
615 00 Brno

II. adresa pro korespondenci:

Muzeum K-S 14 „U cihelny“, Depozitář a katalogizace sbírek
Velké náměstí čp. 367
561 69 Králíky
tel.: 603 297 593

Zřizovatel muzea
pro město KRÁLÍKY: 


Zapsaný spolek – nezisková organizace, Vojensko-historický klub ERIKA Brno, Sekce K-S 14
IČ: 64329607

Návštěvní řád Muzea
Návštěvní řád Muzea
(pdf 181 kB)

Řád pro využívání muzejní knihovny a archivu
Řád pro využívání muzejní knihovny a archivu
(pdf 994 kB)

známkaZnak

DO MUZEA

Kampaň „Muzea a rok 1989: 30 let od sametové revoluce“

Východočeského památníku celnictví

http://www.facebook.com/muzeumucihelny/

Kdo byl Arnošt Hrad?